Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů ve společnosti Unicareal s.r.o.

Společnost Unicareal s.r.o., se sídlem Roubalova 455/4, IČ: 27722414, DIČ: CZ27722414, zapsaná u Krajského soudu v Brně, spis: C vl.54646 (dále jen „Unicareal“), jako správce osobních údajů, Vás jako uživatele webových stránek www.unicareal.cz informuje o níže popsaném shromažďování osobních údajů a zásadách ochrany soukromí.

Dále v textu se dozvíte zejména:

1.         Jaké Vaše osobní údaje budeme zpracovávat;

2.         Za jakými účely a jakým způsobem budeme Vaše osobní údaje zpracovávat;

3.         Komu mohou být Vaše osobní údaje předány;

4.         Po jakou dobu budeme Vaše osobní údaje zpracovávat a

5.         Jaká máte ve vztahu k ochraně Vašich osobních údajů práva.

V případě, že budete potřebovat kteroukoliv část textu vysvětlit, poradit anebo projednat další zpracování Vašich osobních údajů, můžete se na nás kdykoliv obrátit na e-mailové adrese [email protected].

Účel zpracování

Údaje, které nám poskytujete, používáme k tomu, abychom Vás kontaktovali a poskytli Vám informace, o které jste nás požádali, nebo pro účely plnění smlouvy, tj. zprostředkování koupě či prodeje nemovitosti. Veškeré osobní údaje jsou zpracovány zákonným a transparentním způsobem a jsou vyžadovány pouze přiměřené, relevantní a nezbytné údaje ve vztahu k účelu zpracování.

Vaše jméno, příjmení a e-mailovou adresu můžeme vedle toho využít k tomu, abychom Vám zasílali obchodní sdělení, tj. abychom Vás informovali o událostech, publikacích nebo službách, které poskytujeme a které by Vás, podle našeho názoru, mohly zajímat. Poskytnutí osobních údajů pro účely plnění smlouvy a poskytnutí osobních údajů pro účely odpovědi na Vámi vznesené dotazy nebo Vámi požadované informace jsou naším smluvním požadavkem, a jejich neposkytnutí může být důsledkem neuzavření smlouvy nebo neposkytnutí odpovědi na Vámi vznesené dotazy.

Vedle toho zpracování Vašich osobních údajů za účelem zasílání obchodních sdělení můžete kdykoliv odmítnout a nebude to mít vliv na naše jiné vzájemné vztahy. Stačí nám zaslat e-mail s příslušnou žádostí na [email protected] nebo jinou adresu, ze které jste od nás obdržel obchodní sdělení.

Rozsah zpracování osobních údajů

Kategorie zpracovávaných údajů mohou být;

 1. Vaše jméno a příjmení, titul
 2. Trvalé či jiné bydliště, korespondenční adresa
 3. Rodinný stav
 4. Datum narození či rodné číslo
 5. Státní občanství
 6. Číslo osobních dokladů
 7. Kontaktní údaje – telefon, e-mailová adresa
 8. Zdroj a způsob financování
 9. Specifikace nemovitosti, případně družstevního podílu
 10. Obchodní firmy a jejich specifikace

Kdo má k Vašim osobním údajům přístup

Vaše osobní údaje budeme jako správce zpracovávat.  Vaše osobní údaje můžeme za výše uvedenými účely předat našim subdodavatelům, aby pro nás provedli jejich zpracování. Osobní údaje mohou být předány:

 1. Realitním makléřům Unicareal;
 2. Společnosti Mape s.r.o. zajišťující případné financování
 3. Externímu právnímu zástupci Mgr.Vladimíru Dvořáčkovi;
 4. U zrealizovaných případů účetní kanceláři HV Accouting Czech s.r.o.
 5.  

Doba zpracování osobních údajů

Vaše osobní údaje budeme zpracovávat po dobu, po kterou Vám budeme poskytovat naše služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví a evidenci nebo zákon o dani z přidané hodnoty.

Vaše práva plynoucí ze zpracování osobních údajů

Ve vztahu k námi prováděnému zpracování Vašich osobních údajů máte následující práva:

a)         právo na informace a přístup k osobním údajům;

b)         právo na opravu či doplnění osobních údajů;

c)         právo na výmaz osobních údajů

d)         právo na omezení zpracování údajů;

e)         právo vznést námitku proti zpracování;

f)          právo podat stížnost na zpracování osobních údajů k Úřadu pro ochranu OU.

 

Vaše práva jsou níže vysvětlena, abyste si dokázali udělat jasnější představu o jejich obsahu.

Všechna Vaše práva můžete uplatnit tak, že nás kontaktujete na e-mailové adrese [email protected].

Stížnost můžete podat u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Právo na přístup znamená, že si kdykoliv můžete požádat o naše potvrzení, zda osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho je budeme zpracovávat, zda máte právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud jsme osobní údaje získali a zda dochází k na základě zpracování Vašich osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Zprostředkovatel požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.

Právo na opravu znamená, že nás kdykoliv můžete požádat o opravu či doplnění Vašich osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.

Právo na výmaz znamená, že musíme vymazat Vaše osobní údaje, pokud již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány,  zpracování je protiprávní, vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, nebo nám to ukládá zákonná povinnost.

Právo na omezení zpracování znamená, že dokud nevyřešíme jakékoliv sporné otázky ohledně zpracování Vašich osobních údajů, musíme omezit zpracování Vašich osobních údajů tak, že tyto můžeme mít pouze uloženy a případně je můžeme použít z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků.

Právo vznést námitku znamená, že můžete vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů, které zpracováváme pro účely přímého marketingu nebo z důvodu oprávněného zájmu. Pokud vznesete námitku proti zpracování pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely zpracovávány.

Přenášení dat z webové stránky Unicareal.cz

Při návštěvě našeho webu se k nám přenášejí některá data, např. o poskytovateli internetových služeb, typu prohlížeče či zdroj stránek ze kterých nás navštívíte.

Pro provoz a zkvalitnění internetových stránek používáme tzv. cookies. Jejich použití lze u vašeho webového prohlížeče nastavit tak, abyste byli o jejich použití vždy předem informováni, případně je zcela odmítnout (s tím je však spojeno omezení některých funkcí).

Tyto zásady ochrany osobních údajů jsou účinné od 25.5.2018.Cookies

Kontakt